Ochrona danych osobowych

1. Portal Partnerski HESED HEALING MINISTRIES www.hesed.pl przetwarza dane osobowe podawane przez Urzytkownika przy rejestracji profilu na stronie www.hesed.pl.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Portal zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz z przepisów krajowych.

3. Administratorem danych osobowych jest Misja HESED Trzebieszowice 50/1 57-540 Ladek Zdrój. NIP 8811499629 Regon 388187779. Dane przechowywane są pod adresem Trzebieszowice 50/1 57-540 Ladek Zdrój

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest kontakt w następujących formach:
• telefoniczny, pod numerem: 570670147;
• e-mailowy, pod adresem: partner@hesed.pl
• listowny, pod adresem: Misja HESED adres do korespondencji Trzebieszowice 50/1 57-540 Ladek Zdrój

5. Dane osobowe, przekazywane podczas rejestracji profilu na stronie Portalu, mogą być przetwarzane w celu założenia konta (profilu) ewentualnie obsługi złożonej przez Urzytkownika. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający Portal do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy. W zakresie w jakim dane osobowe znajdą się w dokumentach księgowych, będą przetwarzane w celach i granicach wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W pewnych sytuacjach dane będą mogły być przetwarzane również w celach archiwalnych (dowodowych) na potrzeby wykazania w przyszłości określonych faktów, a także w celu oferowania Urzytkownikowi bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług Sklepu. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uprawniający do przetwarzania danych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Portalu.

6. W ramach struktury organizacyjnej Portalu jako administratora, dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Odbiorcami danych mogą natomiast być: (I) partnerzy Portalu, z którymi współpracuje ona łącząc produkty i usługi, (II) działające na rzecz Portalu firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, ubezpieczeniowe, (IV) podmioty obsługujące płatności elektroniczne.

7. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres urzytkowania Portalu przez Urzytkownika, aż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z tym urzytkowaniem, regulowanych odrębnymi przepisami oraz do czasu wygaśnięcia obowiązku Sklepu przechowywania dokumentów księgowych.

9. W związku z przetwarzaniem przez Portal danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo do: (I) dostępu do danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych); (II) sprostowania (poprawienia) danych; (III) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie; (IV) ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych); (V) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; (VI) przeniesienia danych do innego administratora.

10. Skargi można wnosić do organu nadzorczego – Międzykościelnej Komisji Ochrony Danych Osobowych Kościoła Bożego w Polsce pisząc na adres mkodo@kosciolbozy.pl.

11. Dane osobowe przekazywane są Portalowi w sposób dobrowolny. Niepodanie wymaganych przez Portal danych sprawi jednak, że Urzytkownik nie będzie mógł założyć konta (profilu) na Portalu, a przez to wpełni z niego korzystać.

12. Portal nie zamierza profilować danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z urzytkownikiem na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.