REGULAMIN


Podstawowe informacje

 1. Właścicielem Programu Partnerskiego HESED.TV jest Misja HESED z siedziba w Trzebieszowice 50/1 57-540 Ladek Zdrój. NIP 8811499629 Regon 388187779
 2. Wszelki pytania w sprawie i celu funkcjonowania Portalu Partnerskiego HESED.TV można kierować na e-mailem na adres: partner@hesed.pl
 3. Koniecznym warunkiem rejestracji jest podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania i e-maila - po potwierdzeniu rejestracji użytkownik bedzie aktywowany w ciągu 48 godzin.
 4. Użytkownicy posiadający konto e-mail są informowani o statusie rejestracji poprzez pocztę elektroniczną
 5. Portal Partnerski HESED.TV niczego nie sprzedaje a jedynie udziela dostepu do zasobów zgromadzonych na portalu.
 6. Wszystkie materiały książki, wykłady, filmy są objete prawami autorskimi a HESED.TV dysponuje prawem do ich tłumaczenia i dystrybucji.
 7. Użytkownik Portalu Partnerskiego nie nabywa praw do materiałów zgromadzonych i udostępnianych na www.hesed.pl.
 8. Donacje są dobrowolne i nie nabywają praw do materiałów udostępnianych na stronie Portalu Partnerskiego www.hesed.pl
 9. Użytkownik nie może udzielać dostępu do swojego konta osobom trzecim nie ma również prawa rozpowszechniać materiałów udostępnianych na Portalu Partnerskim hesed.pl. 
 10. Materiały pobrane w formie PDF lub mp3 przez zarejestrowanego użytkownika Portalu Partnerskiego nie mogą być kopiowane i udostępniane osobom trzecim. Nie mogą też być dystrybuowane na innych stronach i portalach.
 11. Nie zezwala się umieszczania pobranych materiałów w chmurach celem dzielenia się nimi z innymi osobami.
 12. Donacje nie podlegają zwrotowi.
 13. W tytule donacji należy wpisać („Darowizna na cele kultu religijnego”). Darowizny należy dokonać na własne imię i nazwisko. Można też dokonać donacji za kogoś wpisując imię i nazwisko tej osoby. Aby aktywować konto dla innej osoby należy nas o tym wcześniej poinformować e-mailem na adres: partner@hesed.pl
 14.  Dotacji należy dokonać poprzez formularz znajdujący sie w zakładce DONACJA

Usunięcie z Portalu Partnerskiego

1. Każdy użytkownik ma prawo do wyrejestrowania sie z Programu Partnerskiego w terminie 14 dni od daty złożenia takiego wniosku.

2. Użytkownik może być usunięty z Portalu Partnerskiego gdy łamie regulamin.

3. Gdy użytkownik łamie regulamin jest napominany, a gdy nie zmienia swojego postępowania jest usuwany z Programu Partnerskiego.

Ochrona danych osobowych

1. Portal Partnerski HESED.TV www.hesed.pl przetwarza dane osobowe podawane przez Urzytkownika przy rejestracji profilu na stronie www.hesed.pl.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Portal zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz z przepisów krajowych.

3. Administratorem danych osobowych jest Misja HESED z siedziba w Trzebieszowice 50/1 57-540 Ladek Zdrój. NIP 8811499629 Regon 388187779. Dane przechowywane są pod adresem Misja HESED Trzebieszowice 50/1 57-540 Ladek Zdrój

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest kontakt w następujących formach:
• telefoniczny, pod numerem: 570670147;
• e-mailowy, pod adresem: partner@hesed.pl
• listowny, pod adresem: Misja HESED adres do korespondencji Trzebieszowice 50/1 57-540 Ladek Zdrój

5. Dane osobowe, przekazywane podczas rejestracji profilu na stronie Portalu, mogą być przetwarzane w celu założenia konta (profilu) ewentualnie obsługi złożonej przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający Portal do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy. W zakresie w jakim dane osobowe znajdą się w dokumentach księgowych, będą przetwarzane w celach i granicach wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W pewnych sytuacjach dane będą mogły być przetwarzane również w celach archiwalnych (dowodowych) na potrzeby wykazania w przyszłości określonych faktów, a także w celu oferowania Użytkownikowi bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług Sklepu. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uprawniający do przetwarzania danych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Portalu.

6. W ramach struktury organizacyjnej Portalu jako administratora, dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Odbiorcami danych mogą natomiast być: (I) partnerzy Portalu, z którymi współpracuje ona łącząc produkty i usługi, (II) działające na rzecz Portalu firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, ubezpieczeniowe, (IV) podmioty obsługujące płatności elektroniczne.

7. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres urzytkowania Portalu przez Użytkownika, aż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z tym użytkowaniem, regulowanych odrębnymi przepisami oraz do czasu wygaśnięcia obowiązku Sklepu przechowywania dokumentów księgowych.

9. W związku z przetwarzaniem przez Portal danych osobowych, Kupującemu przysługuje prawo do: (I) dostępu do danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych); (II) sprostowania (poprawienia) danych; (III) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie; (IV) ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych); (V) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; (VI) przeniesienia danych do innego administratora.

10. Użytkownik uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie przez Portal danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

11. Dane osobowe przekazywane są Portalowi w sposób dobrowolny. Niepodanie wymaganych przez Portal danych sprawi jednak, że Użytkownik nie będzie mógł założyć konta (profilu) na Portalu, a przez to wpełni z niego korzystać.

12. Portal nie zamierza profilować danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z urzytkownikiem na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

 

DONACJA / DAROWIZNA

 

 1. W przypadku płatności kartą kredytową lub PayPal przez własny system bankowości elektronicznej: użytkownik DONUJĄCY podaje swoje dane w systemie PayPal i na zewnętrznej, bezpiecznej stronie autoryzacyjnej banku, który przesyła do nas informacje o autoryzacji płatności.
 2. Partnerzy dokonujący wpłaty, wykonują następującą procedurę:
  • Donacji należy dokonać przelewem na konto Misja HESED  BNP Paribas  78 1600 1462 1853 1168 4000 0004  w tytule przelewu podając imię, nazwisko oraz (Darowizna na cele kultu religijnego - PARTNER ) .
  • Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać imię i nazwisko (w treści - Darowizna na cele kultu religijnego - PARTNER).
  • Konto PARTNER DOTUJĄCY zostanie aktywowane w momencie pojawienia się wpłaty na koncie Misji HESED.

Postanowienia końcowe

 1. Portal Partnerski nie ponosi odpowiedzialności za działania dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące ID oraz hasło urzytkownika.
 2. Dane użytkowników Portalu Partnerskiego będą wykorzystywane tylko do prowadzenia statystyk i ewidencji użytkowników Portalu Partnerskiego. Będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U nr 133 poz. 883.
 3. W razie wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z właścicielem Portalu Partnerskiego - Misja HESED tel. 570670147, e-mail: partner@hesed.pl